Otvorili akadémiu vzdelávania pre sociálnych pracovníkov

0
380

BRATISLAVA 10. februára – Dňa 6. 2. 2014 bolo slávnostne otvorenie Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Otvorenie sa uskutočnilo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v nádherných historických priestoroch bývalej Holíčskej manufaktúry známej v regióne ako BESEDA. Zúčastnili sa ho zástupcovia MPSVR, ministerstva školstva, poslanci NR SR, primátor mesta Holíč, vedúci pracovníci odborov sociálnych vecí samosprávnych krajov, predstavitelia zahraničných partnerov z Nemecka a Českej republiky a ďalších významní hostia z verejného a odborného prostredia a akademickej pôdy.

Celoživotné vzdelávanie v sociálnych službách sa dostalo v posledných rokoch na minimum, ktoré začalo spôsobovať vážne nedostatky, pochybenia personálu, ale aj znižovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Dôvod nedostatku finančných prostriedkov sa stal už každodennou výhovorkou, ktorú sa rozhodli pretrhnúť traja spoločníci, zakladatelia Akadémie.

 1. Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb pod vedením prezidentky Márie Kovaľovej. Asociácia si dala nasledovné strategické ciele: spolupracovať pri tvorbe komplexného systému monitorovania a hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb a pripravovať podmienky pre fungovanie celoživotného vzdelávania a tým umožniť kontinuálny profesijný rozvoj pracovníkov v sociálnej oblasti.
 2. Spoločnosť Hipokrat s.r.o., ktorej majiteľkou a konateľkou je pani MUDr. Andrea Švrčková od roku 2006. Spoločnosť je etablovaná na Slovenskom trhu ako predajca a sprostredkovateľ kvalitných výrobkov pre zdravotnícke a sociálne zariadenia. V spolupráci s viacerými nadnárodnými dodávateľmi zabezpečuje kompletné zariadenie vysokej kvality do domovov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov aj nemocníc. Ako lekárka ortopédka sa snaží o zvýšenie kvality života svojich pacientov, aj klientov v zariadeniach a o kvalitné pracovné prostredie pre samotných pracovníkov. Spoločnosť venovala Akadémii priestory na vzdelávanie, ako aj základné vybavenie odborných učební.

 3. Spoločnosť Tabita s.r.o., ktorej konateľom je Ondrej Buzala, pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2002. Špecializuje sa na produkty pre systematické zvyšovanie kvality v sociálnych službách. Je prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa začala venovať implementácii systémov a modelov manažérstva kvality do sociálnych služieb v našej krajine a na tomto poli vykonala veľa priekopníckej práce. Práve vďaka svojim klientom a ich praktickým požiadavkám, nazbierala dostatok podnetov, kolegov a lektorov na to, aby dala impulz pre vznik tejto akadémie. Diskusie v teréne, praktické problémy, množstvo otázok a odpovedí, ale aj spoločného premýšľania, dohadovania sa a hľadania spoločných riešení postupne nahromadilo veľa materiálu, ktorý bude poskytnutý pre akadémiu či už vo forme metodík, vzdelávacích programov, know-how, učebných materiálov či publikácií, ale hlavne lektorov.

V akadémii chcú títo spoločníci spolu so svojimi členmi priamo z praxe – riaditeľmi, sociálnymi pracovníkmi, terapeutmi, opatrovateľkami a ďalšími odbornými pracovníkmi znova oživiť charakter metodického centra, ktoré sídlilo v Poprade a ktoré pomáhalo vedúcim pracovníkom v zariadeniach sociálnych služieb zvyšovať si kvalifikáciu a pripravovať metodické pokyny pre každodennú činnosť v zariadeniach. Pracovisko metodiky, výskumu a vývoja spolu s Inštitútom kvality bude pripravovať nielen národné, ale aj medzinárodné benchmarkingové projekty. Tie by mali pomáhať učiť sa z najlepšej praxe a pripravovať sa na nové trendy sociálnych služieb z pohľadu demografického, ako aj globálneho vývoja Európy. V spolupráci s MPSVR chcú pripraviť vyhlásenie Cien kvality ministra práce sociálnych vecí a rodiny, ako aj ďalšie ceny kvality a to v spolupráci s výborom kvality pri Národnom programe kvality SR.

Prvé akreditované kurzy sa budú spúšťať už v marci a nebudú sa konať len v sídle Akadémie, ale Akadémia na kolesách vycestuje do zariadení sociálnych služieb cez celé Slovensko do všetkých samosprávnych krajov. Uvádzame prvé témy vzdelávacích programov.

 1. Kurz opatrovania
 2. “Lady opatrovateľka” (opatrovateľ/ka pre náročnejšieho klienta)
 3. Inštruktor praxe v sociálnych službách
 4. Práca so zdravotníckymi a kompenzačnými pomôckami
 5. Zásady hygieny a epidemiológie v sociálnych službách
 6. Komunikácia v opatrovateľskom procese
 7. Aktivácia a integrácia klienta
 8. Projektové riadenie v sociálnych službách
 9. Práca s agresívnym klientom
 10. Sprevádzanie umierajúcich v opatrovateľskom procese
 11. Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách
 12. Manažér kvality – manažér rizík a manažér zmien
 13. Spolupráca s médiami
 14. Pracovné prostredie – bezpečnosť a kultúra organizácie

Chceme, aby vízia, poslanie a strategické ciele Akadémie nezostali len v rukách pracovníkov zariadení sociálnych služieb, ktorým záleží na úrovni poskytovaných služieb, ale aby si ju privlastnili aj najvyšší predstavitelia sociálnej politiky SR.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.