Aké existujú druhy čiar v kreslení a čím sa treba riadiť.

0
4920

Čiary sú jedným zo základných prvkov akéhokoľvek kreslenia. V technickom kreslení sa nimi zobrazuje tvar nejakého výrobku alebo objektu. Rovnako sa používajú na znázorňovanie osí a  prvkov pre kótovanie, prípadne odkazové čiary.

Čiara, ktorou chceme znázorniť nejaký prvok musí byť presná a precízna. V tomto smere sa v súčasnosti väčšina pracovníkov spolieha na moderné cad programy.

Presné pravidlá pre zobrazovanie čiar na technických výkresoch všetkých druhov určuje norma STN ISO 128-20.

Poznáme deväť typov čiar s ktorými sa stretnete či už kreslíte určne alebo používate akýkoľvek program na kreslenie. Používanie čiar riadi norma STN ISO 128-24.

Súvislá tenká čiara

Základný druh čiary, ktorou sa kreslia imaginárne čiary prienikov, kótovacie čiary, predlžovacie čiary, šrafovanie, obrysy, krátke osi a uhlopriečky rovín sa prednostne dotýkajú a pretínajú v čiarkach. Súvislou tenkou čiarou sa ďalej kreslia čiary ohybov, orámovanie a opakovanie podrobností, priečne rezy kuželov, poloha vrstiev, premietajúce lúče a čiary mriežok.

Najmenšia medzera medzi dvoma rovnobežnými čiarami je 0,7 mm. 

Súvislá tenká čiara od ruky a súvislá tenká čiara so zalomeninami

Oboma druhmi týchto čiar sa znázorňuje zakončenie čiastočných pohľadov.

Súvislá hrubá čiara

Zrejme sa nám na výkrese objaví, okrem iných, spolu s tenkou čiarou. V tom prípade je pomer medzi dvoma hrúbkami tenkých a hrubých čiar 1:2. To znamená, ak tenká čiara je 0,25, potom hrubá čiara bude 0,5.

Hrubá čiara sa používa na kreslenie viditeľných hrán, obrysov, deliace čiary, čiary šípok rezov a prierezov, hlavné a deliace čiary.

Čiarkovaná tenká čiara

Kreslíme ňou zakryté hrany a obrysy.

Čiarkovaná hrubá čiara

Používa sa na kresbu povrchového spracovania. Ak sa kreslia dve prerušované čiary rovnobežne, musia sa prerušované čiary striedať. Dodržať toto pravidlo je jednoduchšie, ak pri práci používate spoľahlivé autocad programy.

Bodkočiarkovaná tenká čiara s dlhou čiarkou

Pri bodkočiarkovaných čiarach musíme pamätať na to, že sa končia vždy čiarkou. Tenkú bodkočiarkovanú čiaru používame na znázorňovanie osí, čiar súmernosti a rozstupové kružnice ozubenia a dier.

Bodkočiarkovaná hrubá čiara s dlhou čiarkou

Znázorňujeme ňou polohu roviny rezov a plochy s tepelnou a inou úpravou.

Bodkočiarkovaná tenká čiara s dlhou čiarkou a dvoma bodkami

Táto špeciálna čiara sa používa pri kreslení obrysov priľahlých častí, alternatívneho vyhotovenia, konečných tvarov a východiskové obrysy. Ďalej má svoje využitie pri kresbe ťažiskových čiar, plôch s osobitým určením, častí pred rovinou rezu a znázornenie posunutej tolerančnej zóny.