Poznáte riziká pri vývoji software-u?

0
1349

Pri vývoji mobilných či software-ových aplikácií môžu priebežne vznikať rôzne riziká, ktoré môžu byť menšieho, ale aj väčšieho charakteru. S väčšinou z nich sa developer a objednávateľ dokážu vysporiadať za pochodu. Napriek tomu si na tieto treba dávať väčší pozor.

5 najčastejších typov rizík

  1. Rozpočtové riziko
  2. Personálne riziko
  3. Informačné riziko
  4. Riziko produktivity
  5. Časové riziko

Rozpočtové riziko

Nie je neobvyklé, že vyvíjaný projekt presiahne pôvodne rozpočtovanú čiastku. Je to pravdepodobne jedno z najvyskytovanejších a najčastejších rizík pri vývoji software-u, často naviazané na ostatné riziká.

Príčina vzniku daného rizika pri tom vôbec nemusí znamenať chybu personálu tvoriaceho rozpočet. Mnohé z rozpočtovaných funkcionalít nemusia byť odhadnuteľné presne bez dodatočných informácií, ktoré môžu byť sprístupnené až v neskoršom štádiu vývoja.

Personálne riziko

Personálne riziko nespočíva v ničom inom ako v aktuálnej prístupnosti tímu projektu. Vždy existuje možnosť straty, či absencie zamestnancov, čo môže spomaliť alebo inak skomplikovať vývoj produktu.

Riešenie spočíva na strane developera, ktorý by mal riziku predchádzať a byť prichystaný rýchlo reagovať na všetky alternatívy. To v dnešnej dobe väčšinou nebýva väčším problémom. Ideálnym východiskom je práca vo viacčlenných tímoch, ktorých členovia spolupracujú a dokážu sa tak plnohodnotne zastupovať. Dôležitou súčasťou je tiež dôkladná technická dokumentácia projektu.

Informačné riziko

Pri vývoji software-u či mobilných aplikácií tvorí podstatnú časť celého projektu komunikácia. Nejde len o komunikáciu medzi objednávateľom a dodávateľom, ale aj medzi programátormi.

Pokiaľ vznikajú “komunikačné čierne diery”, v ktorých sa informácie záhadne strácajú, alebo je komunikácia a zdieľanie informácií nedokonalé, môže sa to odraziť na dodatočnej robote, predĺžení dodacieho času či vyššiemu spotrebovaniu zdrojov.

Riziko produktivity

Takéto riziko vzniká prevažne na dlhodobých projektoch, kde sú deadliny stanovené na vzdialené termíny. Môže preto vznikať fiktívne prostredie, ktoré neevokuje naliehavosť, a to môže vyústiť do pocitu nedostatočnej pracovnej urgentnosti.

Časové riziko

Časové oneskorenia produktov pri vývoji software a mobilných aplikácií sú známym a stále viac sa opakujúcim pojmom. Dôvodov môže byť mnoho. Ako príklad si môžeme uviesť zlé plánovanie kapacít, “komplex dokonalosti”, nereálne časové plány, či neflexibilné vývojové procesy.

Opakovateľné a flexibilné vývojové metódy sú veľmi dobrým riešením na daný problém. V tzv. Agile development prostredí sa zameriava na flexibilitu, a teda na možnosť rýchlej reakcie na rýchlo meniace sa potreby produktu.

Naprek tomu, že rízik je veľa a sú rôzne, dobrý developer si s nimi určite poradí. Netreba sa nechať odradiť, zásadou je len vybrať si správneho partnera pre svoj projekt.