Tlačová správa

Definícia

Tlačová správa, PR správa alebo vyhlásenie pre médiá je písaný alebo nahraný komunikačný prostriedok určený pre novinárov za účelom oznámenia informácie s hodnotou pre médiá.
Obvykle sa posielajú poštou, faxom alebo e-mailom vybraným novinárom v novinách, časopisoch, rozhlasových a televíznych staniciach. Na distribúciu tlačových správ sa používajú aj spravodajské agentúry.
Používanie tlačových správ je bežné v oblasti vzťahov k verejnosti (public relations), ktorých cieľom je získať priaznivú pozornosť médií ku klientovi PR agentúry a/alebo publicitu pre produkty alebo podujatia tohto klienta. Tlačová správa poskytuje novinárom základ, na ktorom môžu postaviť svoj článok. Tlačové správy môžu oznámiť napríklad: plánované podujatia, zmeny v manažmente, ocenenia, nové produkty a služby, finančné výsledky, atď.
Tlačová správa sa odlišuje od novinového článku. Novinový článok je kompilácia faktov spracovaných novinárom a uverejnená v médiách, kým tlačová správa je vytvorená, aby novinárov povzbudila k napísaniu článkov o danej téme. Tlačová správa je vo všeobecnosti ovplyvnená cieľmi autora.  ZDROJ: Wikipédia

Význam tlačovej správy

Tlačová správa alebo PR článok (Public relation – vzťahy a práca s verejnosťou) je nástroj marketingovej komunikácie. Tlačová správa je písomné oznámenie obsahujúce novú informáciu, ktorá je následne rozoslaná rôznym médiám. Dnes je poňatie PR článku trochu širšie. Za tlačovú správu je v dnešnej dobe považovaný aj akýkoľvek komerčné text (písaný na zákazku) slúžiace k ovplyvneniu verejnosti navonok.

Klasická tlačová správa sa skladá z troch častí:

Titulok – je jednou z najdôležitejších častí našej tlačovej správy. Mal by byť krátky, výstižný a pokiaľ možno obsahovať sloveso. Dajme si vždy prácu vymyslieť taký titulok, ktorý vystihuje obsah aj zmysel celej tlačovej správy.

Hlavička – obsahuje názov organizácie, príp. logo, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail, internetové stránky).

Domicil – správna tlačová správa obsahuje aj to, čomu sa hovorí domicil. Je to uvedenie dátumu a miesta vydania na začiatku prvého odseku.
Pri písaní je nutné dodržiavať pravidlo Päť W (What? Who? When? Where? Why? (Čo? Kto? Kedy? Kde? Prečo?)), Systém obrátenej pyramídy. Nesmie chýbať ani kontakt na kontaktnú osobu – predovšetkým mobil a e-mail. Dáva sa na koniec tlačové správy, niekedy aj do hlavičky. Pod kontaktnými údajmi sa umiestňujú aj stručné informácie o organizácii vydávajúcej tlačovú správu.

Klasická tlačová správa slúži najmä na vylepšenie povesti firmy, propagáciu výrobku, názoru či myšlienky. Zmyslom je ovplyvniť čitateľa, zmeniť jeho myslenie, názor či chápanie určitých skutočností.