Využívajte eurofondy a byrokraciu prenechajte iným

0
510

BRATISLAVA 27. januára (WBN/PR) – Výbor pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu schválil v septembri 2013 pre Slovensko výnimku na dlhšie čerpanie eurofondov. Žiadatelia tak na základe výnimky n+3 budú môcť zvyšné prostriedky čerpať namiesto dvoch rokov 3 roky po konci programového obdobia 2007 – 2013. Znamená to, že záväzky, ktoré uzavrú, im musia byť uhradené do konca roka 2016. Výnimka sa týka najmä Operačného programu doprava, Operačného programu Výskum a Vývoj, Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Operačného programu Vzdelávanie. Prostriedky tak budú sústredené najmä do diaľnic, infraštruktúry, výskumu, inovácií a školstva.

V ďalšom rozpočtovom období Brusel odsúhlasil, že Slovensko dostane z eurofondov na najbližších sedem rokov v čistom, po zaplatení odvodov, vyše 13,5 miliárd eur. Finančné prostriedky bude možné získavať z 9 programov, z ktorých 6 sú hlavné operačné programy a zvyšné prostriedky majú byť alokované do 3 doplnkových operačných programov (Technická pomoc, Efektívna verejná správa, Rybné hospodárstvo). Podľa 1. návrhu Partnerskej dohody 2014 – 2020 boli predložené nasledovné operačné programy a ich alokácia (s výnimkou Európskej územnej spolupráce):

Poznámka: *MPRV SR uvažuje o presune 25% zdrojov EPFRV do I. piliera SPP (priame platby). V prípade realizácie presunu, bude finálna alokácia predstavovať celkovú čiastku 1484,14 mil.€.

Podľa Jany Rovčaninovej, šéfky konzultačnej spoločnosti Allexis, s.r.o. bola dôvodom schválenia väčšieho balíka peňazí pre Slovensko vysoká nezamestnanosť a snaha o urýchlenie rastu našej ekonomiky. „Europoslanci zároveň prijali niektoré opatrenia, ktoré majú umožniť efektívnejšie a lepšie čerpanie peňazí, urýchliť čerpanie pre problémové oblasti ako napríklad podpora malých a stredných podnikov, nezamestnanosť mladých, alebo oblasť vývoja a výskumu. Tiež sa počíta s možnosťou presunu peňazí medzi jednotlivými operačnými programami, alebo posun priorít, čo umožní flexibilne reagovať na aktuálnu situáciu v Európe,“ objasňuje Rovčaninová.

Pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ má kľúčový význam kvalita podávaných projektov. Iba projekty, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, majú šancu byť finančne podporené. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, je kvalita projektov v súčasnosti vyššia aj vďaka skutočnosti, že riadiace orgány za predchádzajúce programové obdobia nabrali skúsenosti a pretavili ich do nových dokumentov a výziev. V neposlednom rade za kvalitou podávaných projektov žiadateľmi stoja aj konzultačné spoločnosti a agentúry, ktoré v priebehu rokov získali množstvo poznatkov a rástli na kvalite.

Podľa mnohých žiadateľov sprevádza proces čerpania financií z eurofondov prehnaná byrokracia, ktorá ich odrádza. Zvyčajne majú obavy, či stihnú predložiť všetky náležitosti potrebné k podaniu žiadosti, či bude ukončené verejné obstarávania včas, aby sa stihli čerpať prostriedky, či budú mať peniaze na kofinancovnie projektu a tiež, či budú vedieť svojmu projektu preukázať udržateľnosť 5 rokov, čo je jedna z podmienok. „Rozumiem im. Veľakrát sú to ľudia, ktorí majú nápad, víziu, chcú niečo produkovať a realizovať a papierovanie nie je ich doménou. V takomto prípade by malo byť samozrejmosťou oslovenie externej firmy, ktorá za nich plnohodnotne a formálne správne vypracuje projekt a zabezpečí celkový projektový manažment. Je škoda nevyužiť výhody, ktoré nám v tomto smere ponúka členstvo v EU. Eurofondov sa netreba báť, ale treba ich rozumne využívať. Slovensko je z hľadiska celkového čerpania eurofondov v období 2007 – 2013 na piatom mieste od konca a to je veľká škoda.“ uzatvára Rovčaninová.

V rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 – 2013 vyčerpala Slovenská republika k 31.10. minulého roka prostriedky vo výške 5 485,22 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 47,15 %. Medzi najviac čerpané programy patril Operačný program Zdravotníctvo, ktorý čerpal prostriedky na úrovni 82,45 %, Regionálny operačný program, ktorý čerpal 67,49 %, Operačný program Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 čerpal 59,68 % a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 58,81 %. Nad 50% finančných prostriedkov čerpali ešte Operačné programy INTERACT II (53,61 %), Technická pomoc (51,29 %) a Rybné hospodárstvo (50,65 %). Najhoršie sú na tom operačné programy Životné prostredie, Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj, Doprava a Vzdelávanie.

Konzultačná spoločnosť Allexis, s.r.o. pomáha klientom vo všetkých oblastiach týkajúcich sa získavania finančných prostriedkov z EÚ. Ponúka možnosť dotačného auditu, kde identifikuje rozvojové potreby klienta, určí možnosti financovania prostredníctvom fondov EÚ a upozorní na možné riziká v oprávnenosti projektových zámerov. Spoločnosť zároveň informuje o aktuálnych výzvach a o možnostiach financovania investičných alebo neinvestičných rozvojových potrieb klienta. V rámci svojich služieb ponúka celkové spracovanie projektu a komplexné vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a povinných príloh k žiadosti. Súčasťou služieb je aj kompletná grafická úprava, tlač a viazanie vypracovaných projektov. V rámci osobitných služieb zabezpečuje vypracovanie analýz a štúdií. Súčasťou komplexnosti služieb je aj sprostredkovanie verejného obstarávania pre potreby realizácie projektov prostredníctvom oprávnenej osoby na verejné obstarávanie. Táto služba zahŕňa vypracovanie súťažných podkladov, oslovenie subjektov, vyhodnotenie súťažných podkladov a spracovanie zápisnice v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zabezpečí tiež prípravu žiadosti o platby, monitorovacie správy, žiadosti o zmeny, celkový chod projektu – od jeho zavádzania do praxe, až po úplné ukončenie.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.