Aké sú povinnosti pre výrobcu batérií?

0
1023
Aké sú povinnosti pre výrobcu batérií

Povinnosti pre výrobcu batérií platia aj pre tých podnikateľov a firmy, ktoré akumulátory a batérie priamo nevyrábajú. Výrobcom batérií sa stávate aj v prípade, že prvýkrát uvádzate batérie a akumulátory na trh vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel, vyrobené na území SR alebo získané zo zahraničia.

Povinnosti pre výrobcov batérií definuje platný zákon o odpadoch. Niektoré z nich vám pomáha plniť vybraná OZVorganizácia zodpovednosti výrobcov. Medzi tie základné patrí povinnosť byť zaregistrovaný v Registri výrobcov batérií a akumulátorov a oznamovať všetky zmeny, ktoré nastali v registrovaných údajoch. Informačná povinnosť platí rovnako vo vzťahu ku spotrebiteľovi, verejnosti aj konečnému spracovateľovi. Napríklad na žiadosť spracovateľa dodať presné a pravdivé materiálové zloženie batérie či akumulátora.

Keď sa tieto výrobky stanú odpadom, výrobca je povinný znášať náklady spojené s ich spracovaním a zneškodnením. Do tejto kategórie sa radia náklady na zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie znehodnotením a recykláciu tohto vyhradeného prúdu odpadu. Samozrejmosťou je aj v tomto prípade vedenie a uchovávanie kompletnej evidencie a uchovávanie ohlasovaných údajov ministerstvu.